Säännöt

Yhdistyksen päivitetyt säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt 18.11.2022. 


1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kirkkonummen Taitoluisteluklubi ry, Kyrkslätts Konståkningsklubb rf. ja sen kotipaikka on Kirkkonummen kunta. Yhdistys on perustettu 9.4.1981 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran nimestä käytetään epävirallista lyhennettä KTK. 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Seuran tarkoituksena on edistää taitoluisteluharrastusta sekä siihen liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että kaikilla on mahdollisuus harrastaa ja osallistua taitoluisteluharrastukseen, seuran järjestämään kunto-ja terveysliikuntaan, kilpaurheiluun tai näihin liittyvään yhdistystoimintaan edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. 

Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla: 

- luistelun perusopetusta erityisesti lapsille ja nuorille 
- harjoitus- ja valmennustoimintaa jäällä ja oheisharjoituksissa
- kilpailutoimintaa 
- näytöksiä 
- ohjaustoimintaa 
- kunto- ja terveysliikuntaa 
- tiedotus- ja suhdetoimintaa 
- koulutustoimintaa 
- sekä liikuntaan liittyvään vapaa-ajan toimintaa seuran omille jäsenille sekä seuran ulkopuolisille henkilöille. 

Toimintansa tukemiseksi seura voi järjestää juhlia, keräyksiä tai arpajaisia ja ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Toimintaansa varten seura voi omistaa tai vuokrata maa-alueita tai kiinteistöjä sekä harjoittaa taloudellisesti vähäarvoista elinkeinotoimintaa.


3. Jäsenet

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä. Lisäksi seuran jäsen sitoutuu noudattamaan niiden järjestöjen, joiden jäsen seura on, sääntöjä tai sääntöjen nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä.

Kunniajäsen on johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä nimetty henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa.

Vuosijäsen on suorittanut kevätkokouksen määräämän vuosittaisen jäsenmaksun ja on valmennettava luistelija.

Perhejäsen on vuosijäsenen kanssa samassa taloudessa asuva perheenjäsen, joka on suorittanut vuosittaisen jäsenmaksun. 

Kannattajajäsen on joko yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jotka suorittavat kevätkokouksen määräämään vuosittaisen tai kertakaikkisen jäsenmaksun. Vuosittaisen jäsenmaksun suorittanut kannattajajäsen on oikeutettu osallistumaan seuran joulu- ja kevätnäytöksiin sekä mahdollisiin seuran järjestämiin kutsukisoihin veloituksetta. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

Vuosi-, perhe- ja kannattajajäsenet hyväksyy seuran johtokunta.

Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.


4. Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Eroamispäätös tulee voimaan heti, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan tilikauden loppuun asti.


5. Jäsenmaksu

Vuosi-, perhe- sekä kannattajajäsenien vuotuisesta jäsenmaksun suuruudesta päättää seuran kevätkokous vuosittain. 

Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.


6. Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka on laiminlyönyt maksujen suorittamisen eräpäivään mennessä tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa tai ei enää täytä laissa seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin seuran tarkoitusta, syyllistyy antidoping-rikkomukseen tai toimii törkeästi tai toistuvasti vastoin urheilun eettisiä periaatteita tai syyllistyy toistuvasti epäasialliseen käytökseen seuran toiminnan yhteydessä.

Rangaistuksena voidaan määrätä varoitus, jäsenoikeuksien määräaikainen rajoittaminen, kilpailu- tai harjoituskielto, toimintakielto seuran toiminnasta tai erottaminen seurasta.

Hallitus päättää jäsenen erottamisesta ja jäsentoiminnan rajoittamisista. Asianosaista on aina kuultava ennen päätöksen tekemistä ja johtokuntaa tiedotettava annetuista rangaistuksista. Alaikäisen huoltajille on tarjottava mahdollisuus olla mukana kuulemisessa.

Valmentajalla on oikeus välittömästi poistaa harjoitus- tai kilpailutilaisuuksista urheilija, joka käytöksellään tai puheillaan voi aiheuttaa muille henkisen tai fyysisen vaaratilanteen.

Rangaista voidaan seuran jäsentä tai sitä joka on seuran toiminnassa mukana ja joka on kirjallisesti sitoutunut näihin sääntöihin.

Urheilun eettisten periaatteiden vastaista epäurheilijamaista toimintaa ja epäasiallista käytöstä on mm.:

Urheilulle vieraiden aineiden käyttö:
- Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen.
- Esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena harjoituksissa, kilpailutilanteessa tai häiritsevä käyttäytyminen alkoholin vaikutuksen alaisena seuran tapahtumassa.
- Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin. 

Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa:
- Väkivalta, törkeä kielenkäyttö, epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus, rasistinen käytös ja muu vastainen toiminta.
- Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä kaikissa muodoissaan riippumatta siitä seuraako teosta rikosoikeudellinen rangaistus.
- Epäasiallista toimintaa on myös vaaran aiheuttaminen itselle tai toiselle. 

Urheiluhuijaus:
- Kilpailutilan tai -välineiden manipulointi.
- Tuloksista etukäteen sopiminen.

Vedonlyönti:
- Vedonlyönti omasta kilpailusta. 

Lahjonta:
- Tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tuloksen manipuloimiseksi.

Kiusaaminen:
- Kiusaamista on mm. nimittely, uhkailu, mitätöivät eleet, perättömien tietojen levittäminen ja jättäminen ryhmän ulkopuolelle. Myös epäasiallinen käytös toisia kohtaan sosiaalisen median kanavissa on kiusaamista. 

- Muu epäurheilijamainen tai epäasiallinen käytös seuran toiminnan yhteydessä, sosiaalisessa mediassa tai digitaalisen viestinnän kanavissa.

Erottamis- ja kurinpitopäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä tai muutoin todisteellisestihenkilölle toimitettu.

Erotetulla ja kurinpitopäätöksen kohteella ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

Mikäli lajiliiton tai muun kattojärjestön sääntöjä ja määräyksiä epäillään rikotun, on näillä järjestöillä ensisijainen kurinpitovalta. Seuran tulee ottaa huomioon näiden järjestöjen kurinpitopäätökset omassa kurinpitomenettelyssään.


7. Johtokunta

Seuran asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu kevätkokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä. Puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan ja johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolme (3), ensin arvan mukaan ja sitten vuoron mukaan. Erovuorossa oleva johtokunnan jäsen voidaan valita uudelleen. Jos puheenjohtaja tai johtokunnan jäsen eroaa kesken toimikauden, valitaan hänen tilalleen uusi jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla ovat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme muuta johtokunnan jäsentä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Johtokunnan tehtävänä on

 1. Valvoa seuran etuja ja edustaa sitä sekä ohjata kaikkea seuran toimintaa;
 2. Valmistella seuran kokoukselle esitettävät asiat sekä toimeenpanna sen asiat;
 3. Valvoa, että toimihenkilöt suorittavat tehtävänsä huolellisesti ja tarkoituksenmukaisesti;
 4. Hyväksyä sopimukset ja sitoumukset, laatia vuosikertomukset, hoitaa seuran varoja ja omaisuutta sekä hoitaa yhdistyslain mukaisesti muutkin johtokunnalle kuuluvat tehtävät.

8. Seuran nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja kukin yksin. Hallituksen muut jäsenet kirjoittavat yhdistyksen nimen kaksi yhdessä. Lisäksi yhdistyksen hallitus voi antaa nimenkirjoitusoikeuden haluamalleen luonnolliselle henkilölle.


9. Tilikausi ja tilintarkastus

Seuran toimi- ja tilikausi on 1.7.-30.6.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille tai tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään 2 viikkoa ennen syyskokousta johtokunnalle.
 

10. Seuran kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta. Seuran kevätkokous pidetään ennen huhtikuun 15. päivää ja syyskokous ennen lokakuun 15. päivää. Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty johtokunnalle.

Jokaisella kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella sekä johtokunnan hyväksymällä 15 vuotta täyttäneellä vuosi- ja perhejäsenellä sekä kunniajäsenillä on yksi ääni. Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


11. Seuran kokouksien koollekutsuminen

Johtokunnan on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta seuran jäsenille joko postitetuilla kirjeillä tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse tai seuran kotisivuilla.

Ylimääräisestä kokouksesta ilmoitetaan samalla tavalla viimeistään kolme (3) päivää ennen kokousta. Ilmoituksessa on samalla mainittava kaikki ne asiat, jotka kokouksessa otetaan käsittelyn alaisiksi. Muut tiedonannot jäsenille toimitetaan johtokunnan kulloinkin sopivaksi katsomalla tavalla.


12. Varsinaiset kokoukset

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle toimikaudelle
 6. Päätetään hallituksen puheenjohtajan ja varsinaisten jäsenten mahdollisista palkkioista.
 7. Valitaan puheenjohtaja, mikäli hän on erovuorossa
 8. Valitaan kolme johtokunnan jäsentä erovuorossa olevien tilalle
 9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätökset, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle edelliseltä tilikaudelta
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät - tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.


13. Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta. Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


14. Muut määräykset

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevia yhdistyslain mukaisia määräyksiä.